středa 8. března 2017

účast v NF a sociál

účast v NF a sociál, bloku. Změna názvu na Československou sociální demokracii-Schválen nový organizační řád a návrh programu strany; předseda Fierlinger

Blantyre

Blantyre [blentajr], m. v Malawi, 1100 m n.m., 160 100 obyv. Prům. text., cementárenský. Dop. křižovatka. Nár. mužeum, knihovny, univerzita.

úterý 7. března 2017

Brooke

Brooke [bruk], sir James, 1803-1868, brit. voják a politik; rádža Sarawaku (1841); 1863 gen. guvernér Brit. Bor-nea.

Bridgetown

Bridgetown [bričtaun], hl.m. Barba-dosu v Malých Antilách, 9000 obyv. Vývoz trop. plodin. Letiště. Tur. ruch. Bridgman [bridžmen] Percy Williams, 1882—1961, amer. fyzik a ideál, filozof, zakl. operacionalismu; člen Amer. akademie umění a věd a amer. Nár. AV. Zabýval se velmi vysokými tlaky a syntézou umělých diamantů, jakož i log. a filoz. moderní fyz. Nob.c. za fyz. (1964).

Burg bei Magdeburg

Burg bei Magdeburg [baj], m. v NDR v kr. Magdeburk. 29 200 obyv. Prům. stroj., obuvnický, rukavičkářský, potr. (Knäckebrot).

£a ira

£a ira [sa, fr. půjde to], zač. bojové písně z doby fr. burž. řev. z konce 18.st. Slova Ladré, hudba Bécourt (2.pol. 18.st.). Napoleonem zakázána. Cairo [kaj-] viz Káhira.

Czuczor

Czuczor [čučor] Gergely, 1800 — 1866,

Amiens

Amiens [amjen], m. v sev. Francii na Sommě, 131 500 obyv. Prům. text., oděvní, stroj., chem., potr., nábytkářský. Dop. křižovatka. Středisko Pi-kardie. Hist. památky.

pondělí 6. března 2017

Balza

balza [špan.]. balsa I. Ochroma lago-

Kjustendil 3 002 198

Kjustendil 3 002 198,4 Kjustendil

Balaš Vladimír

Balaš Vladimír, *1924, č. lékař, chirurg; prof. UK, člen kor. ČSAV (1977). Zabývá se hl. portální hypertenzí (přetlakem ve vrátnicovém oběhu). Ř.pr.

Bertillon

Bertillon [-tyjon] Louis Adolphe, 1821 až 1883, fr. lékař. Jeden ze zakl. antr.

Diogenés

Diogenés [dy-] z Apollónie, 5.st. př.n.l., řec. lékař a filozof; za pralátku, z níž pocházejí ostatní elementy, považoval vzduch, který- je rovněž řídícím principem světa; jeho vlastností je rozumnost.

Božan Jan Josef

Božan Jan Josef, 1644 — 1719, č. sběratel duchovních písní; sestavil z nich známý kancionál Slavíček rajský. božec viz eklampsie.

neděle 5. března 2017

Brucella

Brucella [podle brit. lékaře Bruce], rod bakterii z čeledi Brucellaceae, patogenní pro živočichy a človčka. Např. B. abortus napadá skot, B. suis prase; oba tito původci mohou vyvolat lidskou brucelózu. B. melitensis je původcem endemické brucelózy lidi (maltská horečka).

Belfast

Belfast [-fástj, hl.m. Sev. Irska ve Velké Británii, 362 000 obyv. Prům. loďařský. text., stroj., automobilový, let., el.tech., gumárenský, ropy. Přední brit. přistav B. zal. 1177. Dvě univ. (zal. 1845, 1908).

Bechstein

Bechstein [-štajn] Carl, 1826—1900. něm. výrobce klavírů.

Dispozice

dispozice [dy-, lat.], sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu; směrnice, pokyny; rozvrh nebo plán, osnova nějakého díla; 1. práv. část právní normy určující příslušné chování subjektu; vymezuje práva a povinnosti účastníků práv. vztahů, které na zákl. práv. normy vznikají; 2. psycho!, vrozené anato-micko-fyziol.či psychické předpoklady k činnosti, specifické pro biol. druh či jedince. Jsou předpokladem rozvoje schopnosti a dovedností. Jejich uplatněni závisí na zrání i konkrétních podmínkách učení v procesu interakce jedince s prostředím; 3. lék. dispositio, sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu. Např. d. k určité chorobě, disproporce [dy-, lat.], nepoměr, nerovnoměrnost, neúměmost. disproporce hospodářská [dy-], dlouhotrvající stav porušení rovnovážných kvantitativních vztahů v nár. hospodářství.

Campra

Campra [ka-] André, 1660—1744, fr. skladatel oper, kantát, orchestrálních a jiných děl.

Bajbars I.

Bajbars I., zvaný Záhir - 1233 —1277, mamlúcký sultán v Egyptě a Sýrii 1260 — 77; zničil křižácká centra v Palestině.

sobota 4. března 2017

Arequipa

Arequipa[-ki-], m. v již. Peru, 2370 m

Aatínomie lháře

aatínomie lháře [-ty-], ant. sémantická antinomie, výrok o výroku; připisovaná řec. filozofovi Epimenidovi (6.st. př.u.l.)- Někdo řekne: „To, co nyní říkám, je lež.44 Je-li to lež, pak vyslovil pravdu, tedy to není lež. Není-li to lež a mluvčí tvrdil, že je, pak to, co tvrdil, je lei. V obou případech jde o log. spor. Řešení a. 1. je v rozlišení objektového jazyka a metajazyka.

Bretonci

Bretonci, etnická skupina ve Francií (asi 1,1 nil. osob); pocházejí z keltských Britů usídlených pův. v Anglii, kteří se v 5.st. přestěhovali do Bretaně. Uchovali si etnické povědomí, jaz. a osobitou kult.: zemědělci a rybáři, bretonsky jazyk, bretonština - jaz. britanské skupiny kelt. jazyků s analytickou stavbou (ztráta pádové flexe), určitým i neurčitým členem a složitou fonolog. situaci na zač. slov. Bretschieider [-šnaj-j Rudolfy *1913, Č. chemik; prof. VSCHT, Člen kor. ČSAV (1975). Studuje polysacharidy a necukemé složky cukerných šťáv a meziproduktů a jejich vliv při čištěni řepné Slávy, ft.pr. (1968).

Bártů-Loukotová Mary

Bártů-Loukotová Mary, * 1902, č. operní pěvkyně a režisérka působící v Brně; z.um. (1959).

Cardanus

Cardanus [ka-] Hieronymus, Cardano Gerolamo, 1501 — 1576, it. matematik, lékař, filozof; tvůrce panteisticko-na-turfiloz. systému. Podle něho byl nazván Cardanův vzorec (pro řešeni rovnic třetího stupně), Cardanův kloub (kardan) a Cardanův závěs.

Srand

Srand [brend] Vance DeVoe, *1931, amer. kosmonaut. Pilot velitelské sekce při letu Sojuz-Apollo.

pátek 3. března 2017

Blikač

blikač, blinkr — u motorových vozidel ukazatel směru s přerušovaným světlem.

Boubínská hornatina

Boubínská hornatina, geomorfologický podcelek v ČSR, na Šumavě, již. od Vimperka. Převážně rulový masív, nej-vyšší Boubin, 1362 m n.m.

Břidličná

Břidličná, m. v Severomor. kr., okr. Bruntál, 3842 obyv. Prům. hut. (hliníkové a měděné polotovary, alobal). břidlíčnatost, hustý soubor přibližně navzájem paralelních ploch oslabené soudržnosti hornin. Mohou to být plochy nevrstevni i vrstevni. Horniny s výraznou b. jsou břidlice. Nejčastěji se jako b. označuje krystalizačni b. přeměněných hornin.

Blokové řízení

blokové řízení, správní právo zjednodušené řízení o přestupcích menší závažnosti Spočívá v uloženi a vybráni pokuty bez dalšího projednání. B. ř. provádějí příslušníci VB a další orgány stanovené vyhláškou min. vnitra, popř. osoby k tomu pověřené NV. Pokuta se platí přimo na místě proti vydáni bloku znějícího na příslušnou částku, blokové schéma, u výpočetní těch. graf. znázornění zařízení nebo činnosti pomocí stanovených značek propojených obrazců.

A metafyzický mater

a metafyzický mater, a usiloval o filoz. spojenou se životem a zájmy „prostého lidu“.

čtvrtek 2. března 2017

Cartier

Cartier [kartje] Jacques, 1491 — 1557, fr. mofeplavec: podnikl nékolik expedic do Kanady, dosáhl ústí f. sv. Vavřince a přivezl tam prvni fr. osadníky.

Bryoych Zbyněk

Bryoych Zbyněk, *1927, č. film. režisér a scenárista. T vůrce filmů o životě souč mladých lidí (Žižkovská romance, Jakou barvu má láska. Noc oranžových ohňů) i filmů polit, aktuálních (Smyk, Transport z ráje). L.s.c. (1964): z.um. (1968).

Cavtat

Cavtat, m. v Jugoslávii nedaleko Dub-rovníku, zal. tec. kolonisty kolem 590 pr.n.l. pod jménem Epidauros: 656 n.l. zničeno Avary; uprchlé obyv. zal. Dubrovník.

Cabmda

Cabmda [ka-] 1. území v záp. Africe, exkláva Angoly u Atlantského oceánu, 40 km na S od ústi Konga, 7270 km2, 81 000 obyv. Trop. zeměd. Těžba ropy (od 1967); 2. adm. středisko území Cabindy, asi 2000 obyv. cabo [ka-, špan., port.], mys.

Beadle

Beadle [bídl] George Wells, *1903, amer. genetik; prof. univ. v Chicagu. Nob.c. spolu s Tatumem (1958) za zjištění vlivu genů na bioch. reakce organismů.

Sociál

sociál, v Brně; vyloučen Stříbrný

středa 1. března 2017

Abeceda vlajková

abeceda vlajková, dop. abeceda sloužící k výměně zpráv na podkladě mez. signalizačního kódu, kde každé písmeno a číslice mají vlastni vlajku a čtyři vlajky pomocné jsou určeny pro zvi. účely.

Bretaňský poloostrov

Bretaňský poloostrov, fr. Bretagne -poloostrov v záp. Francii, mezi průlivem La Manche a Atlantským oceánem, 24 000 km:. Rozkládá se tu hist. území Bretaň. Zvlněná pahorkatina do 384 m n.m., členité (riové) pobřeží. Rybolov; pastviny.

Banja Luka

Banja Luka [báňá lú-j, m. ve stř. Jugoslávii v Bosně a Hercegovině na Vrbasu, 89 900 obyv. Prům. hutní, stroj., el. těch., text., kožedělný, tabákový, dřevozpracující, pap.; dop. křižovatka.

Acarus

Acarus [-ka-, lat.], skladokaz, Tyrogly-phus — rod roztočů. V.t. skladoka-zoviti.

basidie

basidie [-židy-, řec.], speciální buňka stopkovýtrusých hub, sloužící k tvorbě výtrusu (basidiospór). Basidiomycetes [-zídy-tés, řec ] viz stopkovýtrusé houby.