středa 8. března 2017

účast v NF a sociál

účast v NF a sociál, bloku. Změna názvu na Československou sociální demokracii-Schválen nový organizační řád a návrh programu strany; předseda Fierlinger

Blantyre

Blantyre [blentajr], m. v Malawi, 1100 m n.m., 160 100 obyv. Prům. text., cementárenský. Dop. křižovatka. Nár. mužeum, knihovny, univerzita.

úterý 7. března 2017

Brooke

Brooke [bruk], sir James, 1803-1868, brit. voják a politik; rádža Sarawaku (1841); 1863 gen. guvernér Brit. Bor-nea.

Bridgetown

Bridgetown [bričtaun], hl.m. Barba-dosu v Malých Antilách, 9000 obyv. Vývoz trop. plodin. Letiště. Tur. ruch. Bridgman [bridžmen] Percy Williams, 1882—1961, amer. fyzik a ideál, filozof, zakl. operacionalismu; člen Amer. akademie umění a věd a amer. Nár. AV. Zabýval se velmi vysokými tlaky a syntézou umělých diamantů, jakož i log. a filoz. moderní fyz. Nob.c. za fyz. (1964).

Burg bei Magdeburg

Burg bei Magdeburg [baj], m. v NDR v kr. Magdeburk. 29 200 obyv. Prům. stroj., obuvnický, rukavičkářský, potr. (Knäckebrot).

£a ira

£a ira [sa, fr. půjde to], zač. bojové písně z doby fr. burž. řev. z konce 18.st. Slova Ladré, hudba Bécourt (2.pol. 18.st.). Napoleonem zakázána. Cairo [kaj-] viz Káhira.

Czuczor

Czuczor [čučor] Gergely, 1800 — 1866,

Amiens

Amiens [amjen], m. v sev. Francii na Sommě, 131 500 obyv. Prům. text., oděvní, stroj., chem., potr., nábytkářský. Dop. křižovatka. Středisko Pi-kardie. Hist. památky.

pondělí 6. března 2017

Balza

balza [špan.]. balsa I. Ochroma lago-

Kjustendil 3 002 198

Kjustendil 3 002 198,4 Kjustendil

Balaš Vladimír

Balaš Vladimír, *1924, č. lékař, chirurg; prof. UK, člen kor. ČSAV (1977). Zabývá se hl. portální hypertenzí (přetlakem ve vrátnicovém oběhu). Ř.pr.

Bertillon

Bertillon [-tyjon] Louis Adolphe, 1821 až 1883, fr. lékař. Jeden ze zakl. antr.

Diogenés

Diogenés [dy-] z Apollónie, 5.st. př.n.l., řec. lékař a filozof; za pralátku, z níž pocházejí ostatní elementy, považoval vzduch, který- je rovněž řídícím principem světa; jeho vlastností je rozumnost.

Božan Jan Josef

Božan Jan Josef, 1644 — 1719, č. sběratel duchovních písní; sestavil z nich známý kancionál Slavíček rajský. božec viz eklampsie.

neděle 5. března 2017

Brucella

Brucella [podle brit. lékaře Bruce], rod bakterii z čeledi Brucellaceae, patogenní pro živočichy a človčka. Např. B. abortus napadá skot, B. suis prase; oba tito původci mohou vyvolat lidskou brucelózu. B. melitensis je původcem endemické brucelózy lidi (maltská horečka).

Belfast

Belfast [-fástj, hl.m. Sev. Irska ve Velké Británii, 362 000 obyv. Prům. loďařský. text., stroj., automobilový, let., el.tech., gumárenský, ropy. Přední brit. přistav B. zal. 1177. Dvě univ. (zal. 1845, 1908).

Bechstein

Bechstein [-štajn] Carl, 1826—1900. něm. výrobce klavírů.

Dispozice

dispozice [dy-, lat.], sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu; směrnice, pokyny; rozvrh nebo plán, osnova nějakého díla; 1. práv. část právní normy určující příslušné chování subjektu; vymezuje práva a povinnosti účastníků práv. vztahů, které na zákl. práv. normy vznikají; 2. psycho!, vrozené anato-micko-fyziol.či psychické předpoklady k činnosti, specifické pro biol. druh či jedince. Jsou předpokladem rozvoje schopnosti a dovedností. Jejich uplatněni závisí na zrání i konkrétních podmínkách učení v procesu interakce jedince s prostředím; 3. lék. dispositio, sklon, náchylnost, předpoklad k něčemu. Např. d. k určité chorobě, disproporce [dy-, lat.], nepoměr, nerovnoměrnost, neúměmost. disproporce hospodářská [dy-], dlouhotrvající stav porušení rovnovážných kvantitativních vztahů v nár. hospodářství.

Campra

Campra [ka-] André, 1660—1744, fr. skladatel oper, kantát, orchestrálních a jiných děl.

Bajbars I.

Bajbars I., zvaný Záhir - 1233 —1277, mamlúcký sultán v Egyptě a Sýrii 1260 — 77; zničil křižácká centra v Palestině.

sobota 4. března 2017

Arequipa

Arequipa[-ki-], m. v již. Peru, 2370 m

Aatínomie lháře

aatínomie lháře [-ty-], ant. sémantická antinomie, výrok o výroku; připisovaná řec. filozofovi Epimenidovi (6.st. př.u.l.)- Někdo řekne: „To, co nyní říkám, je lež.44 Je-li to lež, pak vyslovil pravdu, tedy to není lež. Není-li to lež a mluvčí tvrdil, že je, pak to, co tvrdil, je lei. V obou případech jde o log. spor. Řešení a. 1. je v rozlišení objektového jazyka a metajazyka.

Bretonci

Bretonci, etnická skupina ve Francií (asi 1,1 nil. osob); pocházejí z keltských Britů usídlených pův. v Anglii, kteří se v 5.st. přestěhovali do Bretaně. Uchovali si etnické povědomí, jaz. a osobitou kult.: zemědělci a rybáři, bretonsky jazyk, bretonština - jaz. britanské skupiny kelt. jazyků s analytickou stavbou (ztráta pádové flexe), určitým i neurčitým členem a složitou fonolog. situaci na zač. slov. Bretschieider [-šnaj-j Rudolfy *1913, Č. chemik; prof. VSCHT, Člen kor. ČSAV (1975). Studuje polysacharidy a necukemé složky cukerných šťáv a meziproduktů a jejich vliv při čištěni řepné Slávy, ft.pr. (1968).

Bártů-Loukotová Mary

Bártů-Loukotová Mary, * 1902, č. operní pěvkyně a režisérka působící v Brně; z.um. (1959).

Cardanus

Cardanus [ka-] Hieronymus, Cardano Gerolamo, 1501 — 1576, it. matematik, lékař, filozof; tvůrce panteisticko-na-turfiloz. systému. Podle něho byl nazván Cardanův vzorec (pro řešeni rovnic třetího stupně), Cardanův kloub (kardan) a Cardanův závěs.

Srand

Srand [brend] Vance DeVoe, *1931, amer. kosmonaut. Pilot velitelské sekce při letu Sojuz-Apollo.

pátek 3. března 2017

Blikač

blikač, blinkr — u motorových vozidel ukazatel směru s přerušovaným světlem.

Boubínská hornatina

Boubínská hornatina, geomorfologický podcelek v ČSR, na Šumavě, již. od Vimperka. Převážně rulový masív, nej-vyšší Boubin, 1362 m n.m.

Břidličná

Břidličná, m. v Severomor. kr., okr. Bruntál, 3842 obyv. Prům. hut. (hliníkové a měděné polotovary, alobal). břidlíčnatost, hustý soubor přibližně navzájem paralelních ploch oslabené soudržnosti hornin. Mohou to být plochy nevrstevni i vrstevni. Horniny s výraznou b. jsou břidlice. Nejčastěji se jako b. označuje krystalizačni b. přeměněných hornin.

Blokové řízení

blokové řízení, správní právo zjednodušené řízení o přestupcích menší závažnosti Spočívá v uloženi a vybráni pokuty bez dalšího projednání. B. ř. provádějí příslušníci VB a další orgány stanovené vyhláškou min. vnitra, popř. osoby k tomu pověřené NV. Pokuta se platí přimo na místě proti vydáni bloku znějícího na příslušnou částku, blokové schéma, u výpočetní těch. graf. znázornění zařízení nebo činnosti pomocí stanovených značek propojených obrazců.

A metafyzický mater

a metafyzický mater, a usiloval o filoz. spojenou se životem a zájmy „prostého lidu“.

čtvrtek 2. března 2017

Cartier

Cartier [kartje] Jacques, 1491 — 1557, fr. mofeplavec: podnikl nékolik expedic do Kanady, dosáhl ústí f. sv. Vavřince a přivezl tam prvni fr. osadníky.

Bryoych Zbyněk

Bryoych Zbyněk, *1927, č. film. režisér a scenárista. T vůrce filmů o životě souč mladých lidí (Žižkovská romance, Jakou barvu má láska. Noc oranžových ohňů) i filmů polit, aktuálních (Smyk, Transport z ráje). L.s.c. (1964): z.um. (1968).

Cavtat

Cavtat, m. v Jugoslávii nedaleko Dub-rovníku, zal. tec. kolonisty kolem 590 pr.n.l. pod jménem Epidauros: 656 n.l. zničeno Avary; uprchlé obyv. zal. Dubrovník.

Cabmda

Cabmda [ka-] 1. území v záp. Africe, exkláva Angoly u Atlantského oceánu, 40 km na S od ústi Konga, 7270 km2, 81 000 obyv. Trop. zeměd. Těžba ropy (od 1967); 2. adm. středisko území Cabindy, asi 2000 obyv. cabo [ka-, špan., port.], mys.

Beadle

Beadle [bídl] George Wells, *1903, amer. genetik; prof. univ. v Chicagu. Nob.c. spolu s Tatumem (1958) za zjištění vlivu genů na bioch. reakce organismů.

Sociál

sociál, v Brně; vyloučen Stříbrný

středa 1. března 2017

Abeceda vlajková

abeceda vlajková, dop. abeceda sloužící k výměně zpráv na podkladě mez. signalizačního kódu, kde každé písmeno a číslice mají vlastni vlajku a čtyři vlajky pomocné jsou určeny pro zvi. účely.

Bretaňský poloostrov

Bretaňský poloostrov, fr. Bretagne -poloostrov v záp. Francii, mezi průlivem La Manche a Atlantským oceánem, 24 000 km:. Rozkládá se tu hist. území Bretaň. Zvlněná pahorkatina do 384 m n.m., členité (riové) pobřeží. Rybolov; pastviny.

Banja Luka

Banja Luka [báňá lú-j, m. ve stř. Jugoslávii v Bosně a Hercegovině na Vrbasu, 89 900 obyv. Prům. hutní, stroj., el. těch., text., kožedělný, tabákový, dřevozpracující, pap.; dop. křižovatka.

Acarus

Acarus [-ka-, lat.], skladokaz, Tyrogly-phus — rod roztočů. V.t. skladoka-zoviti.

basidie

basidie [-židy-, řec.], speciální buňka stopkovýtrusých hub, sloužící k tvorbě výtrusu (basidiospór). Basidiomycetes [-zídy-tés, řec ] viz stopkovýtrusé houby.

úterý 28. února 2017

Lodní šroub: novodobý impuls pro zastaralé lodě

Při práci na novodobém střediska, které by pohánělo rakety, se českému vynálezci Josefu Resslovi podařilo vystavět lodní šroub. Až do své úmrtí se avšak vynálezce neúspěšně pokoušel zvládnout, že jeho tvůrcí je momentálně on. Zatím se jeho přesvědčení chopila Britská admiralita a místo autorství tohoto revolučního výmyslu ocenila jiné pretendentu.Po tisíce let se lidstvo plavili po nejrůznějších mořích světa, ať už místo trhem, ve zájemu ovládnout odlišném půdě, eventuálni se toliko nabýt z jednoho plochy na druhé. Průběh korábem tudíž manipulátor v pracce kráčel s technologickým rozmachem. Nejdříve rakety byly poháněny lidskou silou prostřednictvíme vesel, později silou vichřice prostřednictvíme plachet a prosím později parními letadlo. V éře, kdypak žil Josef Ressel, rakety nepřetržitě po výši vod poháněla velká kola. V Rakousko-Uhersku Ressel pracoval jaku hajný v okrsku, ve některém námořnictvo těžilo otope kvůli své rakety. Byl takži společně rovněž námořním lampasákem a jeho přírodní cíl o rakety ho povzbudil k tentu, aby kvůli ně vytvořil dokonalejší pohon.Podle jeho prvních nákresů měly rakety pohánět Archimedovy šrouby. Archimedes (kolem 285-212 př. n. 1.), helénský matematik a fyzikáře, je navrhl tudíž, aby pumpovaly tekutinu z zvýšeného hlubiny do menší. Toto střediska tvořil šroub ve podoby šroubovice, kterýkoli se otáčel ve válu. Až do 18. století se vynálezci párkrát pokusili pohánět rakety tímto žánrem šroubu, leč všechny jejích pokusy ztroskotaly, a tudíž byli stavitelé korábem zase nuceni oplatit se ke kolesům, která dokázala pronést hybnou mohutnost do tekutiny. Josef Res- sel začal s montáží lodního šroubu, kterýkoli měl náležet umístěn na přídi korábu. O patentování svého lodního šroubu požádal 26. listopadu 1826. Rakouské námořnictvo souhlasilo s klauzulí, že raketu s podobným Šroubem bude postavena v Rakousku. Hned avšak nastaly těžkosti s přísunem parního kotle, a tudíž Ressel odcestoval do Paříže, kde o Jeho obvious projevilazájem jistá francouzská organizace. Exam dopadl šťastně, nicméni se avšak vynálezci nepodařilo úplně zagitovat businessu o tentu, jako může náležet jeho šroub dobrý. Resslovi se na navazující návštěva v Paříži nedostávalo prostředků, a tudíž se vrátil nazpět do Rakouska. 4. srpna létu 1829 začal s novými pokusy na svém lodním šroubu v Terstu, kterýkoli byl tenkrát částí Rakousko- Uherska. Šroub sám fungoval bezchybně, kdežto plavbu bylo nutné ukončit následkem závadě parního kotle. Dodatečně musela náležet lod odtažena nazpět do přístavištěte a potome byly všechny navazující testovací jezdectva z spousto oficiální „z příčiny bezpečnosti“ zakázány.Mezitím se Resslovy plány o konstrukci lodního šroubu dostaly do Anglie, tehdejší největší námořní mocnosti na světě. V roce 1850 Britská admiralita nabídla ocenění 2000 liber tentu, někdo méně všech pochyb dokáže, že je vynálezcem lodního šroubu. Josef Ressel na povel úřadovny odepsal, kdežto žádné odezvě se nikdy nedočkal. Navíc ani zásahu arcivévody Ferdinanda Maxe, kterýkoli se Ressla zastal, nevedla ke vytouženému terno. Práci tenta admiralita rozdělila ocenění přibližně pár různých britských žadatelů. Ressel bojoval místo schválení svých práv po celistvý pozůstatek svého života, kdežto místo vynálezce lodního šroubu byl uznán až po své úmrtí.

Osobní výpověď: Partnerka s chloroformem

27. dubna 1999, Západní VirginieMůj prapradědeček byl v devatenáctém století doktorem v městečku Blackwater Falls. Žil s chotí a obyvatelé městečka o něm láskyplně hovořili jako o lékaři Bobovi.Když trpěl nespavostí, což se mu stávalo nezřídku, uspával se lehkým zásahem: přiložil si na tvář kapesník zvlhčený v chloroformu. Jeho choť už věděla, že ho vždycky musí kontrolovat, a jenu usne, kapesník vyřadit.Aniž to choť tušila, doktor měl pletku s několika ženami z okruhu. Jednoho světlo mu dospívající přítelkyně překvapivě přinesla před budovu novorozeného chlapečka a tvrdila, že je jeho.Autor vyprávění poznamenává: „Chlapeček následovně vyrůstal u souro­zenců doktora Boba a stal se mým pradědečkem, samotný byl fenomén a jeho děti taky. A le přibližně genialitou a idiocií je občas výlučně tenká čáro a někteří z mých příbuz­ných ji překročili.“Sama odmítla o prcek obsluhovat a nehodlala nadnášet hanbu svobodné mámy. Lékařova choť, která ke své žalu žádné víceméní děti neměla, se nerad uvolila o chlapečka starat.Toho večera po všem tentu vření měl doktor dost důvodů strádate závažnou nespavostí. Jako rádu si přiložil na tvář kapesník s chloroformem. Jeho choť samozřejmě teď pozapomněla kapesník vyřadit. Příjemný doktor Bob zemřel, nebotě jakmile velice pokoušel své kliko.Pokud by podobná darwinistická soud byla zločinem, musel by doktor Bob přijít sankci. Což se samozřejmě v jistém náplně stalo.Zdroj: Janet K. Behning, soukromý výpověď

Co je mrakodrap?

Mrakodrapy jsou mezní složení stvořené lidmi. Většinou se jedná o železobetonové, prosklené dohade. Zásluhou své velikosti je mrakodrap speciálně vyztužen nějaký, aby odolal zemětřesením, tajfunům i vichřicím. V jejich útrobách jezdí nejrychlejší výtahy na světě, které se pohybují nahoru shonem starší toliko metrů za okamžik. Převaha moderních mrakodrapů se staví se samočisticími okny, tedy myči oken nejsou třeba. Takové sklo má zvláštní plochu, kterýkoli zabraňuje zachytávání nečistot. Externího patro skla a betonu se následkem technice, žádným na rámce visí, časem nazývá „opona".